.:: بزرگترین گروه اینترنتی اتاق عمل::.
 

ست های جراحی

  • ساعت: 10:45

جنرال ظریف

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

1

قیچی استاندارد   5/14

1

1

قیچی متسن بام – فینو کرو    5/14

2

1

قیچی ظریف کرو    12

3

1

پنست آدسون بی دندانه   12

4

1

پنست آدسون با دندانه    12

5

1

پنست سمکین با دندانه    15

6

4

پنس بیبی موسکیتو هارتمن کرو    10

7

3

پنس موسکیتو هالستد کرو   5/12

8

2

پنس موسکیتو هالستد مستقیم  5/12

9

2

پنس موسکیتو هالستد مستقیم دندانه دار  5/12

10

1

پنس جمینی (رایت انگل )   14

11

5

پنس شان بکهاوس    11

12

1

پنس اسپونچ (رینگ )فورستر    18

13

1

سوزنگیر مایو – هگار   14

14

1

سوزنگیر مایو – هگار   16

15

1

دسته بیستوری استاندارد   3

16

1

دسته بیستوری استاندارد   4

17

1

اکارتور سن – مولر  5/8*7  16  کند

18

1

اکارتور سن – مولر  5/8*7  16  تیز

19

1 SET

اکارتور فارابوف     12

20

1

پنس آلیس  4*5     15

21

1

پنس ببکاک    16

22

1

گیره وسایل  14

23

ست جنرال ارولوژی

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

1

قیچی استاندارد مستقیم   5/18

1

1

قیچی مایو کرو    17

2

1

قیچی متسن بام – نلسون کرو    18

3

1

قیچی متسن بام – نلسون کرو    23

4

1

پنست استاندارد بی دندانه    16

5

1

پنست استاندارد بی دندانه    20

6

1

پنست استاندارد بی دندانه    25

7

1

پنست استاندارد با دندانه     16

8

1

پنست استاندارد با دندانه     20

9

1

پنست دو بیکی مستقیم        20

10

2

پنس موسکیتو هالستد مستقیم   5/12

11

6

پنس موسکیتو هالستد کرو     5/12

12

2

پنس کرایل مستقیم     14

13

6

پنس کرایل کرو       14

14

4

پنس بنگولا کرو      26

15

1

پنس روچستر پین مستقیم     20

16

1

پنس روچستر پین کرو     20

17

2

پنس کوخر مستقیم   2*1    16

18

1

پنس کوخر مستقیم   2*1    24

19

1

پنس جمینی (رایت انگل )     18

20

1

پنس جمینی (رایت انگل )     20

21

1

پنس رایت انگل لیهی (واسکولار )   23

22

8

پنس شان بکهاوس     13

23

ست جنرال ارولوژی

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

1

پنس اسپونچ کولین مستقیم        25

23

2

پنس اسپونچ (رینگ )فورستر      25

24

1

سوزنگیر مایو – هگار     16

25

1

سوزنگیر مایو هگار      20

26

1

سوزنگیر مایو – هگار   24

27

1

دسته بیستوری استاندارد     7

28

1

دسته بیستوری استاندارد     4

29

1

سر آسپیراتور یانکوئر     27

30

1

اکارتور روکس

31

1

اکارتور روکس

32

1 SET

اکارتور فارابوف     15

33

1

اکارتور دیور    50       30 

34

1

اکارتور دیور    75      30

35

1

اکارتور نواری 50       33

36

1

اکارتور بالفور بزرگسالان کامل     180

37

2

پنس آلیس   5*6    15

38

1

پنس آلیس   5*6    19

39

2

پنس ببکاک   18

40

1

پنس ببکاک   24

41

2

گیره وسایل    14

42

ست جنرال ظریف اورولوژی

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

1

قیچی استاندارد مستقیم    5/14

1

1

قیچی مایو- کرو    14

2

1

قیچی متسن بام – نلسون کرو     14

3

1

قیچی متسن بام – نلسون کرو     18

4

1

پنست استاندارد بی دندانه    16

5

1

پنست آدسون بی دندانه      12

6

1

پنست استاندارد با دندانه     16

7

1

پنست آدسون با دندانه       12

8

2

پنس موسکیتو هالستد مستقیم   5/12

9

6

پنس موسکیتو هالستد کرو      5/12

10

2

پنس کرایل مستقیم     14

11

6

پنس کرایل کرو       14

12

2

پنس بنگولا کرو      20

13

2

پنس کوخر مستقیم   2*1    14

14

1

پنس جمینی (رایت انگل )    14

15

1

پنس جمینی (رایت انگل )    18

16

8

پنس شان بکهاوس     11

17

2

پنس اسپونچ (رینگ )  فورستر     18

18

1

سوزنگیر مایو – هگار     14

19

1

سوزنگیر مایو – هگار     16

20

1

دسته بیستوری استاندارد    7

21

1

دسته بیستوری استاندارد    4

22

1

سر آسپیراتور یانکوئر     27

23

ست سنگ کلیه و حالب

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

1

اکارتور پلکی کوشینگ    20

1

1

اکارتور پلکی کوشینگ    20

2

1

پنس سنگ رندال     23

3

1

پنس سنگ رندال     22 

4

1

پنس سنگ رندال     22

5

1

پنس سنگ رندال     22

6

ست یوروتروپلاستی

ست یورتروپلاستی شامل ست جنرال ارولوژی است به اضافه اقلام ذیل :

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

1

اکارتور چنگکی خودکار ویلتنر

1

ست نفرکتومی

ست نفرکتومی شامل ست جنرال ارولوژی بزرگ است به اضافه اقلام ذیل :

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

1

پنس رایت انگل لیهی (واسکولار )    23

1

1

پریوست الویتور لامبوت     15

2

1

پریوست دوین چپ گرد     17

3

1

پریوست دوین راست گرد  17

4

1

دنده یرگرتز – استیل     27

5

ست U.D.T

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

1

قیچی استاندارد مستقیم    5/14

1

1

قیچی مایو کرو     14

2

1

قیچی متسن بام- نلسون کرو     18

3

1

پنست استاندارد بی دندانه      16

4

1

پنست آدسون بی دندانه        12

5

1

پنست استاندارد با دندانه      16

6

1

پنست آدسون با دندانه        12

7

2

پنس موسکیتو هالستد مستقیم   5/12

8

6

پنس موسکیتو هالستد کرو        5/12

9

2

پنس کرایل مستقیم      14

10

6

پنس کرایل کرو          14

11

1

پنس بنگولا کرو         20

12

2

پنس کوخر مستقیم   2*1   14

13

1

پنس جمینی (رایت انگل )    14

14

8

پنس شان بکهاوس      11

15

1

پنس اسپونچ (رینگ) فورستر     18

16

1

سوزنگیر مایو – هگار    14

17

1

سوزنگیر مایو – هگار    16

18

1

دسته بیستوری استاندارد   7

19

1

دسته بیستوری استاندارد   4

20

1

سر آسپیراتور یانکوئر      27

21

1

اکارتور روکس    15

22

1

اکارتور روکس    16

23

1SET

اکارتور فارابوف     15

24

2

پنس آلیس   5*6    15

25

2

پنس ببکاک     16

26

1

گیره وسایل   14

27

پلاستیک زنان

تعداد

نام وسایل

ردیف

1

قیچی مدسن ظریف

1

1

قیچی سوچر ظریف

2

4

موسکتیو

3

2

پنست ادسون

4

1

پروپ

5

1

کتینگ کوتری

6

1

سر ساکشن ظریف

7

1

دسته نایف شماره 3

8

1

سوزنگیر

9

1

تره ورشو

10

ست  رترکتومی

تعداد

نام وسایل

ردیف

2

رینگ

1

4

بلید

2

2

رابط

3

6

پیچ بلید ( پایه بلند )

4

4

پیچ بلید

5

ست آمپوتیشن

تعداد

نام وسایل

ردیف

3

پری استیوالویتور

1

1

چکش

2

1

کورت متوسط

3

1

کورت دو طرفه

4

1

بن کترو بن اکشن

5

1

رونژور

6

1

اره استیل

7

1

سینی

8

1

سوهان

9

1

اره ژیگلر

10

1

دسته اره ژیگلر

11

ست جراحی مغز

ردیف

مشخصات  کالا

تعداد

1

قیچی استاندارد مستقیم   5/16

1

2

قیچی مایو کرو    17

1

3

قیچی متسن بام – نلسون کرو    18

1

4

قیچی  تایلور  دورا   17

1

5

پنست استاندارد بی دندانه    16

1

6

پنست آدسون بی دندانه      12

1

7

پنست تایلور بی دندانه      5/17

1

8

پنست استاندارد با دندانه     16

1

9

پنست آدسون با دندانه       12

1

10

پنست دو بیکی مستقیم       20

1

11

پنس موسکیتو هالستد مستقیم    14

2

12

پنس موسکیتو هالستد کرو    5/12

3

13

پنس کلی کرو      14

5

14

هموستات دندی کرو    14

10

15

پنس کوخر مستقیم      2*1   16

1

16

پنس کوخر کرو          2*1   16

1

17

پنس شان بکهاوس      11

5

18

پنس شان بکهاوس     13

5

19

پنس اسپونچ (رینگ )فورستر    20

1

20

سوزنگیر مایو – هگار      14

1

21

سوزنگیر مایو – هگار      16

1

22

سوزنگیر مایو – هگار     18

1

23

پنس میشل آگراف         12

1

24

دسته بیستوری استاندارد    3

1

ست جراحی مغز

ردیف

مشخصات  کالا

تعداد

25

دسته بیستوری استاندارد    4

1

26

دسته بیستوری بلند     7

1

27

سر آسپیراتور فریزر  10 میلیمتر     19

1

28

سوند کانوله مغزی     12

1

29

اکارتور چنگکی خودکار ویتلنر تیز    13

1

30

دسته اره ژیگلی

2

31

اره ژیگلی       50

1

32

کاید اره ژیگلی    33

1

33

دایسکتور دو طرفه الیور کرونا    18

1

34

هوک دورا کوشینگ      19

1

35

اکارتور مغزی الیور کرونا

1

36

اکارتور مغزی الیور کرونا  

1

37

اکارتور مغزی الیور کرونا

1

38

اکارتور مغزی الیور کرونا

1

39

اکارتور مغزی الیور کرونا

1

40

کریسون پانچ سر بالا  45 درجه

1

41

رانژور لامینکتومی (پنس دیسک )  3*10     18

1

42

پریوست الویتور لانگبک      19

1

43

پریوست الویتور فارابوف     15

1

44

کورت استخوان برانز       00

1

45

کورد استخوان برانز      1

1

46

کورت استخوان برانز     1

1

47

گوژ دبل اکشن سر کلاغی استیل     23

1

48

گیره وسایل      14

1

ست لامینکتومی

ردیف

مشخصات  کالا

تعداد

1

قیچی استاندارد مستقیم     5/16

1

2

قیچی مایو کرو      17

1

3

قیچی متسن بام – نلسون کرو     18

1

4

پنست استاندارد بی دندانه         16

1

5

پنست استاندارد با دندانه         16

1

6

پنست آدسون با دندانه           12

1

7

پنست دو بیکی مستقیم           16

1

8

پنس موسکیتو هالستد کرو     5/12

3

9

پنس کلی کرو            14

6

10

پنس کوخر مستقیم    2*1      16

1

11

پنس شان بکهاوس    11

4

12

پنس شان بکهاوس    13

2

13

پنس اسپونچ (رینگ )فورستر    20

1

14

سوزنگیر مایو – هگار    14

1

15

سوزنگیر مایو – هگار    18

1

16

دسته بیستوری استاندارد    3

1

17

دسته بیستوری استاندارد    4

1

18

دسته بیستوری بلند           7

1

19

سر آسپیراتور فریزر 10 میلیمتر       19

1

20

اکارتور چنگکی خودکار ویتلنر تیز    13

1

21

اکارتور چنگکی خودکار آدسون کند   5/26

1

22

اکارتور ریشه عصب اسکوریل       20

1

23

دایسکتور یکطرفه دورا پنفیلد        5/21

1

ست لامینکتومی

ردیف

مشخصات  کالا

تعداد

24

دایسکتور دو طرفه الیور کرونا      18

1

25

هوک دورا کوشینگ        19

1

26

کریسون پانچ سر بالا 40  درجه 3 میلیمتر 20

1

27

کریسون پانچ سر بالا   40 درجه 5 میلیمتر 20

1

28

رانژور لامینکتومی (پنس دیسک ) 3*10    18

1

29

رانژور لامینکتومی بالا (پنس دیسک ) 3*10     18

1

30

رانژور لامینکتومی پائین (پنس دیسک) 3*10    18

1

31

پریوست الویتور لانگبک       19

1

32

پریوست الویتور سدیلوت    19

1

33

کورت استخوان برانز         1

1

34

کورت استخوانی سیمون    24

1

35

گوژدبل اکشن سر کلاغی استیل     23

1

36

رانژور استخوان استیل – لوئر مستقیم     26

1

37

بن کاتر استیل – لیستون کج   27

1

38

گیره وسایل   14

1

ست جراحی توراکس

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

1

سوزنگیر مایو – هگار   20

25

1

سوزنگیر مایو – هگار   24

26

1

دسته بیستوری استاندارد  3

27

1

دسته بیستوری استاندارد  4

28

1

دسته بیستوری بلند    3

29

1

سر آسپیراتور یانکوئر   27

30

1 SET

اکارتور فارابوف     15

31

1

دنده بر گرتز –استیل    27

32

1

پریوست الویتور لامبوت10میل    21

33

1

اکارتور توراکس فینو چینو

34

1

دنده جفت کن بیلی    18

35

1

کلامپ ساتنسکی  5/20

36

2

پنس آلیس   5*6      19

37

1

پنس ببکاک    20

38

1

پریوست دوین چپ گرد    17

39

1

پریوست دوین راست گرد  17

40

2

گیره وسایل    14    

41

ست جنرال کوچک

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

1

قیچی استاندارد مستقیم  5/16

1

1

قیچی متسن بام – نلسون کرو    18

2

1

پنست استانداردبی دندانه   14

3

1

پنست استاندارد بی دندانه    18

4

1

پنست استاندارد با دندانه    14

5

1

پنست استاندارد با دندانه    18

6

2

پنس موسکیتو هالستد کرو   5/12

7

2

پنس کلی مستقیم   14

8

3

پنس کلی کرو      14

9

1

پنس کوخر مستقیم  2*1   16

10

1

پنس جمینی (رایت انگل )   14

11

3

پنس شان بکهاوس    11

12

1

پنس اسپونچ (رینگ )فورستر    18

13

1

سوزنگیر مایو- هگار   14

14

1

سوزنگیر مایو – هگار   18

15

1

دسته بیستوری استاندارد    3

16

1SET

اکارتور فارابوف   12

17

1

پنس آلیس 5*6    15

18

1

پنس ببکاک   16

19


  • نوشته : jebeli
  • تاریخ:شنبه ۲۷ شهریور۱۳۸۹
  • ....